Scroll Top
GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Key Design&Art (www.keydesignart.com) tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

 1. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerini Key Design&Art (www.keydesignart.com) tarafından işlenebilecektir. Key Design&Art veri sorumlusudur.

 1. b) İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: Key Design&Art (www.keydesignart.com)’ın ya da Key Design&Art (www.keydesignart.com) iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve yönetimsel tedbirler alınmaktadır.

 1. c) Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Key Design&Art (www.keydesignart.com) , iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerindeki koşullara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: Key Design&Art (www.keydesignart.com)’ın ya da Key Design&Art (www.keydesignart.com)’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. d) Toplanma Biçimleri ve Hukuksal Sebepleri

Key Design&Art (www.keydesignart.com) çalışmalarını sürdürmek için kişisel verilerinizi, personelleri, anketler, internet sitesi, Key Design&Art (www.keydesignart.com) temsilcileri vb. kanallar yoluyla toplamakta ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.

 1. e) Kanuni Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için Key Design&Art (www.keydesignart.com)’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Bulvar Çarşısı 64/74 34714 Kadıköy/İSTANBUL

Vergi No: 9520788545

Telefon: 0552 735 83 48

Eposta: info@keydesignart.com

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir.

 

 1. f) İletişim Bilgileri

Yukarıda e) paragrafında belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi sitemizdeki Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen Key Design&Art (www.keydesignart.com) – Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Bulvar Çarşısı 64/74 34714 Kadıköy/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yolu ile gönderebilirsiniz.